סטודנטים במעמד מיוחד

הכללים הנוגעים לתלמידי תיכון מתך תקנון האוניברסיטה

 

1. תלמיד במעמד מיוחד

1.1  תלמיד שעפ"י החלטה מנומקת של ועדת הקבלה ביחידת הלימוד או של הרקטור התקבל ללימודים לחוג מסוים בתכנית הלימודים הרגילה לקראת התואר הראשון, והוא אינו לומד לקראת תואר באוניברסיטת תל-אביב, ואשר חל עליו לפחות אחד התנאים שלהלן:

1.1.1  הינו בעל תואר אקדמי.

1.1.2  לומד לשם קבלת זכויות (על לימודיו) במוסד אחר להשכלה גבוהה וקיבל ממוסד זה אישור ללמוד באוניברסיטת תל-אביב.

1.1.3  תלמיד שאושרו לימודיו בקורסים מסוימים מבלי שלימודים אלה מקנים תואר אקדמי.

1.2  תלמיד במעמד מיוחד זכאי להיבחן ולהגיש עבודות ותרגילים בקורסים שבהם הורשה להשתתף.

1.3.1 תלמיד במעמד מיוחד לא יהיה זכאי לתואר אקדמי. לימודיו במעמד זה לא יקנו לו זכויות מצטברות של לימודים לקראת תואר אקדמי, אלא אם כן תחליט ועדת ההוראה של הפקולטה/ביה"ס אחרת, ובלבד שהציונים שהושגו בכל אחד מהקורסים אשר בגינם מבקש הוא זכויות לא יפחתו מ-70, ושהממוצע של ציוני כל הקורסים שאותם למד במעמד המיוחד לא יפחת מ- 80. חריגה מתנאי זה טעונה אישור הרקטור.

1.3.2  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1.3.1, הרי שבעת קבלתם של תלמידי תיכון מצטיינים כתלמידים מן המניין, תהיה ועדת ההוראה היחידתית מוסמכת להכיר בקורסים מסוימים שלמדו תלמידים אלה, ללא הדרישות האמורות בס"ק 1.3.1. בנושא התיישנות הלימודים לא יילקחו בחשבון שנות השירות הצבאי.

1.4  תלמיד במעמד מיוחד זכאי לקבל אישור על לימודיו בציון מעמדו.

 

2. התיישנות לימודים לתואר ראשון או שני*

 

 1.  מטרה

מטרת נוהל זה לקבוע את המועדים ואת התנאים שבהם יתיישנו לימודים לתואר ראשון או  שני שהופסקו לפני שהתלמיד היה זכאי לתואר.

 

2.  הגדרות

בנוהל זה:

2.1  "האוניברסיטה" - אוניברסיטת תל-אביב.

2.2  "הרקטור" - רקטור האוניברסיטה.

2.3 "אוניברסיטה אחרת" - מוסד להשכלה גבוהה (בארץ או בחו"ל) שהאוניברסיטה מכירה בלימודים בו – כולם או חלקם – לצורכי קבלת פטור מקורסים אצלה.

2.4  "קורס" - כל אחד מהקורסים במסגרת תכנית הלימודים לתואר ראשון או שני הניתנים באוניברסיטה או באוניברסיטה אחרת אם הם מקנים פטור מקורסים באוניברסיטת תל-אביב.

2.5  "הפסקת לימודים" - הפסקה בלימודים לקראת תואר ראשון או שני באוניברסיטה, ביזמת התלמיד או ביזמת האוניברסיטה, תהיה סיבת ההפסקה אשר תהיה. על-אף האמור לעיל, הפסקת לימודים שנגרמה עקב שירות חובה בצה"ל  לא תיחשב להפסקת לימודים לעניין נוהל זה.

2.6  "תלמיד" - סטודנט באוניברסיטה שבלימודיו לתואר ראשון או שני חלה הפסקת לימודים.

 

3.   תכנית לימודים לאחר הפסקה

תלמיד המחדש את לימודיו יחויב במלוא תכנית הלימודים שתנהג בעת חידוש לימודיו, למעט אותם קורסים שבהם עמד בהצלחה, ושבהם לא התיישנו לימודיו,  בין לאור הוראות סעיף 4 שלהלן, ובין מכוח החלטה עפ"י הסעיפים 5 או 6 שלהלן.

 

4.   הפסקה שאין עמה התיישנות

      הפסקת לימודים לתקופה של עד שנתיים קלנדריות לא תגרום להתיישנות הקורסים שבהם עמד התלמיד בהצלחה בתקופה שקדמה להפסקה כאמור.

 

5.   הפסקה שאפשר שתהיה עמה התיישנות

5.1  בכל מקרה של הפסקת לימודים לתקופה העולה על שנתיים קלנדריות, אך אינה עולה על חמש שנים כאלה, יידון נושא ההכרה בקורסים שבהם עמד התלמיד בהצלחה לפני הפסקת הלימודים, בוועדת הוראה יחידתית (במקום שיש ועדה כזו) או בוועדת הוראה פקולטטית (במקום שאין בנמצא ועדה יחידתית).

5.2  ועדת ההוראה תבדוק, בין היתר, את הציונים שהשיג התלמיד בקורסים האמורים בסעיף 5.1 ואת השינויים שחלו בתוכני קורסים אלה, ותהיה רשאית לקבוע כי לא תחול התיישנות על הקורסים, כולם או חלקם, או כי חלה התיישנות על הקורסים הנ"ל והתלמיד חייב ללמוד מחדש את מלוא תכנית הלימודים.

 

6.   הפסקה שיש עמה התיישנות

אם עלתה תקופת הפסקת לימודיו של תלמיד על חמש שנים קלנדריות, תחול – בכפיפות לאמור בסעיף 7 שלהלן – התיישנות מלאה על כל הקורסים שלמד התלמיד לפני הפסקת לימודיו.

 

7.   חריגים להפסקה שיש עמה התיישנות

במקרים מיוחדים יהיו הרקטור או סגנו רשאים לקבוע כי קורסים שבהם עמד תלמיד בהצלחה קודם שהפסיק לימודיו, לתקופה העולה על חמש שנים, לא יתיישנו, אם יתקיימו כל התנאים שלהלן:

7.1   ועדת הוראה פקולטטית תגיש בכתב המלצה מנומקת על כך.

7.2   ציון התלמיד בכל אחד מקורסים אלה יהיה "טוב" לפחות.

7.3   בכל מקרה לא יעלה היקף ההכרה בקורסים מלפני הפסקת לימודיו על שני שלישים (2/3) מתכנית הלימודים שתנהג בעת חידוש הלימודים, והתלמיד יחויב, על כן, ללמוד לפחות שליש ((1/3 מתכנית הלימודים שתנהג באותה עת.

 

8.   כללי מינימום

הכללים המפורטים בנוהל זה הם כללי מינימום כלל-אוניברסיטאיים, וכל פקולטה רשאית לקבוע ללומדים בה כללים מחמירים מאלה.

תלמיד המחדש לימודים לאחר הפסקה העולה על חמש שנים חייב להיבחן בבחינת מיון באנגלית (אמי"ר) לפני חזרתו ללימודים ולהוכיח בה רמת מתקדמים ב' לפחות.

 

*     מתוך נוהל "התיישנות לימודים לתואר ראשון  או שני" (הוראה מס' 12-009).

**   מתוך נוהל "הענקת תארים בהצטיינות או בהצטיינות יתירה" (הוראה מס' 12-011).

 

לתקנון המלא

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>